Obecné podmínky, kontakt

29.12.2019
¨

Mgr. Jana Teklová, speciální pedagog, terapeut

Dlouhodobý výcvik v dramaterapii a arteterapii v rozsahu 550 hod, v horizontu 5-ti let, se zaměřením na metodu amerického dramaterapeuta Davida R. Johnsona Developmental Transformations, u nás známou a užívanou pod pojmem Vývojové proměny, hlavní lektoři: David Read Johnson, PhD, Dipl. KT. Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal.

Adresa setkání: Gen. Františka Moravce 34, Čáslav, 286 01

Tel: +420 776 420 596 email: jana.teklova@seznam.cz


¨

Obecné podmínky individuální terapie:

- první setkání je určeno ke zmapování problémů klienta/klientky, popisu stylu práce terapeuta, dochází k domluvě času, frekvence setkávání, platby a pokud klient přichází s jasnou zakázkou, dochází k uzavření terapeutického kontraktu (ústně)

- klient/klientka vstupuje do terapie dobrovolně, s terapeutem domluví společně zakázku, čeho chce pomocí setkávání docílit, zakázka klienta se v případě oboustranné dohody může během setkávání změnit

- schůzky probíhají optimálně jenou za týden, případně jednou za dva týdny

- schůzka trvá 60min, pokud není domluveno jinak

- termín schůzky je domluvený minimálně týden předem, v ideálním případě je čas pravidelný

- ze strany klienta/klientky lze schůzku zrušit bez finanční náhrady do 24 hod, v den setkání s úhradou ½ domluvené ceny, s výjimkou náhlých zdravotních komplikací. Nedostavení se na schůzku bez předchozího zavolání/sms znamená úhradu plné ceny. Pokud se nedostaví na schůzku terapeut bez předchozí omluvy, klient/klientka má nárok na příští setkání zdarma.

- platby probíhají bezhotovostně, lze platit předem i po setkání, platba však musí být připsaná na účet nejpozději do termínu dalšího setkání, pokud není domluveno jinak

- terapeut dodržuje mlčenlivost, neposkytuje informace třetím osobám, pokud není předem domluveno jinak (např. je na setkání pozvána blízká osoba) či s výjimkou ohlašovací povinosti dle zákona. Terapeut může použít informace bez identifikačních úadjů při odborné konzultaci či supervizi

- informace o zpracovávání údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR): osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno a příjmení (příjmení je dobrovolné), věk, telefonický či emailový kontakt pro komunikaci. Odpovědnou osobou za jejich zpracování a uchování je terapeut, údaje nejsou přístupné třetím osobám. Případné poznámky k probíhajícímu sezení mají anonymizovanou podobu, nejsou tedy osobními údaji dle zákona 101/2000 Sb., není vedena zdravotnická dokumentace