Dramaterapie

29.12.2019

"Dramaterapii lze definovat jako psychoterapeutický přístup využívající divadelních prostředků pro nalezení příznivé rovnováhy v oblasti duševní a tělesné nebo ve vztazích či se záměrem osobního rozvoje.
Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, interakcích a skupinové dynamice, prostřednictvím něhož dochází k propojení rovin emocionální, racionální, smyslové a somatické. Tím se řadí mezi tzv. expresivní terapie.
Dramaterapie se nezaměřuje pouze na řešení konkrétního problému, ale snaží se nepřímo prostřednictvím hry, příběhu, role nebo situace rozšiřovat náhled na situaci vlastní a nalézat řešení problémové oblasti či přispět k odžití traumatu.

Terapeut nevystupuje v roli experta na klientův život, ale je spíše facilitátorem, tedy jakýmsi průvodcem usnadňujícím plynulost a spontaneitu jednání klienta, hlídajícím hranice a zajišťujícím bezpečnost odehrávajících se procesů, velmi často rovněž prostřednictvím vědomě užitých projektivních rolí. "

Zdroj: https://www.adcr.cz/dramaterapie.html


Dramaterapie využívá především improvizace a hraní rolí, příběhu a hry jako takové, v procesu se objevují témata, která přináší sám klient a se kterými se dále pracuje. Dramaterapie umožňuje zažít si situace v bezpečném prostředí, nabízí rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj fantazie, vyrovnání se s náročnými životními zkušenosti a obtížemi,  pomáhá snížit stres a napětí, vede k seberozvoji a sebeuvědomění, snaží se propojit rovinu smyslovou, emocionální a tělesnou.

Dramaterapie může probíhat individuálně i ve skupině.

Individuální setkání: 500 Kč/60min

Skupinová dramaterapie: 800Kč/90min